Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, δημοσιεύτηκε η 1η προκήρυξη για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» – Μέτρο 121, με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 285.000.000 ευρώ.

Το Μέτρο 121 του ΠΑΑ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστά ενίσχυσης που κυμαίνονται από 40 – 75%, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας. Το ύψος της ενίσχυσης ακολουθεί τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ανώτατα όρια .

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΔΡΑ/ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

Ειδικές Περιοχές

Κανονική Περιοχή

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

75%

60%

50%

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

50%

40%

 

Αναλυτικά, με την ένταξη στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ ενισχύονται επενδύσεις για:

 • τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
 • την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων,
 • την προστασία της δημόσιας υγείας,
 • την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων και της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών,
 • την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου,
 • την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας,
 • την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ],
 • τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,
 • τη βελτίωση της εφαρμογής και παρακολούθησης της πολλαπλής συμμόρφωσης,
 • τη βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής-κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
 • τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης.

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες προς ενίσχυση αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εξοπλισμό αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, καθώς και εξοπλισμό αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, κλπ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μέτρου, προβλέπεται και η δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι νέοι γεωργοί, γεωργοί σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί. Η δαπάνη κατανέμεται στους δικαιούχους ως εξής:

– 50 εκ. € σε νέους γεωργούς του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013,
– 135 εκ. € σε γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές, που το έτος 2009 ενεργοποίησαν εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από καπνό,
– 100 εκ. € σε λοιπούς γεωργούς. Επιπλέον και για την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της νομικής δέσμευσης η Επικράτεια διαιρέθηκε σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές και το ποσό των 285.000.000 € κατανέμεται ενδεικτικά στις περιοχές αυτές ως εξής: 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΠΝΟ/ΓΗΣ

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α

Ανατολικης Μακεδονίας Θράκης

80.000.000

15.000.000

30.000.000

Κεντρικής Μακεδονίας

Δυτικής Μακεδονίας

Β

Ηπείρου

30.000.000

15.000.000

25.000.000

Θεσσαλίας

Στερεάς Ελλάδας

Γ

Αττικής

25.000.000

10.000.000

20.000.000

Δυτικής Ελλάδας

Πελοποννήσου

Δ

Ιονίων Νήσων

0

10.000.000

25.000.000

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου

Κρήτης

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

135.000.000

50.000.000

100.000.000

 

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr.