Αποκλειστικός  σκοπός  της εταιρείας είναι : 

 • Η  επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των μετόχων ΟΤΑ των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής Διοίκησης.
 • Η  προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των  μετόχων ΟΤΑ καθώς και της ευρύτερης περιοχής παρέμβασής της Νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών στην περιοχή παρέμβασής της (Νομοί Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας) καθώς και σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Ως γενικοί στόχοι της εταιρείας αναφέρονται οι ακόλουθοι:

 1. Η υποβοήθηση του προγραμματισμού ανάπτυξης της περιοχής.
 2. Η μέριμνα για τη βελτίωση υποδομής.
 3. H υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής μέσω βελτίωσης του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτικών και των τοπικών φορέων και μέσω βελτίωσης /προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού.
 4. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάληψη και υλοποίηση νέων παραγωγικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών, από την ίδια και από τρίτους .
 5. Η μέριμνα για την βελτίωση των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων και γενικότερα των αναπτυξιακών φορέων.
 6. Η προώθηση της ανάπτυξης  με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.
 7. Η διερεύνηση χρηματοδοτικών σχημάτων εθνικού και κοινοτικού επιπέδου και αξιοποίηση υπαρχόντων προγραμμάτων ανάπτυξης.
 8. Η καταγραφή των μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού, διερεύνηση των δυνατοτήτων τους, υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αυτών καθώς και όλων των συμπληρωματικών και υποστηρικτικών ενεργειών, που ολοκληρώνουν τα προγράμματα προς τις ομάδες αυτές.
 9. Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων συνεργασίας με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.