ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα που επιβεβαιώνεται και από τις επιδιώξεις των βασικών ιδρυτών και μετόχων της Εταιρείας. Στον χώρο αυτό έχουν γίνει οι κάτωθι ενέργειες:


  • Λειτουργία τμήματος παροχής λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών για την ανάληψη έργων υποστήριξης των οικονομικών και ταμειακών υπηρεσιών των ΟΤΑ. Το τμήμα αυτό θα αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών όπως η τήρηση αναλυτικής λογιστικής για τους δήμους άνω των 5.000 κατοίκων που εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα, η εκπαίδευση του προσωπικού των οικονομικών υπηρεσιών, κ.λ.π.

Το τμήμα έχει ολοκληρώσει το έργο προς τους Δήμους Αγρινίου, Ινάχου, Παναιτωλικού, Θεστιέων, Απεραντίων, Κτημενίων, Ασπροποτάμου, Αγράφων.

 

Δ Η Μ Ο Σ
Ε Ρ Γ Ο Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Ε Ρ Γ Ο Υ
Αγρινίου Διπλογραφική 110.000
Ινάχου Διπλογραφική 14.040
Παναιτωλικού Διπλογραφική 10.450
Θεστιέων Διπλογραφική 5.265
Απεραντίων Διπλογραφική 4.000
Ασπροποτάμου Διπλογραφική 4.000
Κτημενίων Διπλογραφική 4.000
Αγράφων Διπλογραφική 4.000

  • Οργάνωση τεχνικής διεύθυνσης η οποία θα αναλαμβάνει κατʼ αρχήν για λογαριασμό των ΟΤΑ της περιοχής και ιδίως αυτών που δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες, τη σύνταξη τεχνικών μελετών, τευχών δημοπράτησης, έκδοση οικοδομικών αδειών, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία που συνδέεται με την προετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση του τεχνικού προγράμματος των Δήμων. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί από την «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε» (μέσω συνεργατών της) μελέτες για τους Δήμους Μετόχους που αφορούν έργα εντατέγμενα στο ΠΕΠ Βάλτου Παναιτωλικού, μέσω σχετικής Προγρομματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
  • Η παροχή υπηρεσιών project management για τα έργα που οι ΟΤΑ επιθυμούν να εντάξουν στο ΚΠΣ, κατά το πρότυπο της μέχρι σήμερα υποστήριξης της Τριχωνίδα Α.Ε. σε σχέση με τα προγράμματα λειτουργίας δομών βοήθεια στο σπίτι, φύλαξης παιδιών, φροντίδας ηλικιωμένων κ.λ.π. Έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. με τους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου, Παναιτωλικού, Αγγελοκάστρου, Απεραντίων, Κτημενίων, Ασπροποτάμου, για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
  • Υποστήριξη των Δήμων στην εισαγωγή και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων καθώς και συστημάτων ποιότητας.      Ενδεικτικά οι υπηρεσίες προς τους Δήμους μπορούν να καλύπτουν θέματα δικτύων, ανάπτυξης ιστοσελίδων, ανάπτυξης ή προσαρμογής ειδικού λογισμικού κλπ., ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη για λογαριασμό των δήμων – μετόχων της, ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και συστημάτων πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας αυτών. Αναπτύξαμε την ιστοσελίδα της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (trihonida.gr) όπου μπορεί να φιλοξενηθεί κάθε πληροφοριακό υλικό για τους Δήμους μετόχους.