Αρ. ΜΑΕ  37714/10/Β/97/05

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 – 06 – 2014, ημέρα Δευτέρα ώρα 7:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού :  Πλατεία Δημαρχείου (1ος όροφος) στο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2013 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 – 31/12/2013
  2. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  3. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
  4. Τροποποίηση καταστατικού
  5. Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική γενική συνέλευση στις 07-07-2014 ημέρα Παρασκευή  στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης.

Καινούριο   05-06-2014

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παύλος Μοσχολιός