Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας» που υλοποιεί στο Μ.421 του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007­2013, προβαίνει σήμερα, 17/9/2015 ημέρα Πέμπτη, σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Δημιουργία παιδικού παραμυθιού».

 

1. Γενικό Πλαίσιο Αναφοράς

Στο Διατοπικό Σχέδιο «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας», συμμετέχουν επτά (7) Αναπτυξιακές Εταιρείες – Ομάδες Τοπικής Δράσης της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, οι οποίες υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER 2007-2013.

 

Εταιρικό Σχήμα:

Νο ΕΤΑΙΡΟΣ (ΟΤΔ)
1 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
3 ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
4

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ν. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
6 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Το Διατοπικό Σχέδιο «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας» αφορά την ανάδειξη και προβολή των βιολογικών προϊόντων στον γεωγραφικό χώρο της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, δημιουργώντας το βιολογικό τραπέζι, προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση και την ηθική διάσταση, ενημερώνοντας τους καταναλωτές και δημιουργώντας δικτυώσεις του τουριστικού με τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα με τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής.

Γενικοί Στόχοι:

 • Αναγνώριση βιολογικής παραγωγής ως πολιτισμικό στοιχείο
 • Ανάδειξη ταυτότητας της περιοχής
 • Σύνδεση βιολογικού με τουριστικό τομέα

 

Το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Α1. Εκπόνηση 7 επιμέρους μελετών για την: α) καταγραφή των βιολογικών προϊόντων των συμμετεχουσών περιοχών β) ανάδειξη των πλεονεκτημάτων κατά τη χρήση βιολογικών προϊόντων γ) σύνδεση βιολογικών προϊόντων με πολιτισμικό & τουριστικό τομέα δ) διαμόρφωση “οδικού χάρτη βιολογικών προϊόντων Νοτιοδυτικής Ελλάδας ε) marketing βιολογικών προϊόντων”. Δημιουργία 1 κοινού Οδηγού Marketing για την ανάδειξη των βιολογικών προϊόντων

Α2. Έκδοση και εκτύπωση εντύπου γαστρονομικής παράδοσης / χάρτης Β1. Σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδας Β2. Δικτύωση αγροτικού – τουριστικού τομέα

Β3. Φεστιβάλ εκδηλώσεων: Τοπικές Εκδηλώσεις και Τελική Εκδήλωση Β4. Δημιουργία παιδικού παραμυθιού Γ. Δράσεις διοίκησης του σχεδίου

2. Αντικείμενο εργασίας – παραδοτέα

Αντικείμενο του έργου στο πλαίσιο της δράσης Β4 είναι η δημιουργία παιδικού παραμυθιού , η ενέργεια στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το παιδικό κοινό για την διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων και για την σημαντικότητα της κατανάλωσής τους , μέσα από τον κόσμο του παραμυθιού καθώς τα παραμύθια εμπεριέχουν στοιχεία και χαρακτήρες με τα οποία το παιδί ταυτίζεται και μέσα από τα οποία εκφράζει και διαχειρίζεται ασυνείδητα κομμάτια του ψυχισμού του. Για την καλύτερη απόδοση του παραμυθιού καθώς και για την διευκόλυνση της συγγραφής των κειμένων θεωρήθηκε σκόπιμο τα κείμενα να απευθύνονται σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και συγκεκριμένα στις ηλικίες 5 έως 9 ετών.

Η εν λόγω δράση του σχεδίου (Β.4 Δημιουργία παιδικού παραμυθιού) είναι κοινή και όλοι οι εταίροι – συμμετέχουσες ΟΤΔ έχουν συμμετοχή σε αυτή.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα κάτωθι: Α.) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

 • Σύνταξη – επιμέλεια – καλλιτεχνική επιμέλεια, όλων των κειμένων του παιδικού παραμυθιού.
 • Σχεδιασμός – καλλιτεχνική επιμέλεια γραφικών (εσώφυλλων, εξώφυλλων) για τη δημιουργία του παιδικού παραμυθιού.
 • Εκτυπωτικά – Βιβλιοδεσία – Διανομή εντύπων .

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Εντύπου:

 • Σελίδες: 16
 • Διαστάσεις: 22εκ χ 33εκ
 • Χαρτί: 100γρ
 • Εξώφυλλο : 160γρ
 • Εκτύπωση: 4χρωμία
 • Βιβλιοδεσία: καρφίτσα
 • Αντίτυπα: 16.000 τμχ.

Το σχεδιαστικό μέρος όλων των ανωτέρω ενεργειών θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα αρχή, ενώ το παραδοτέο θα φέρει τα σήματα και λογότυπα που αφορούν το πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση αυτού.

Όλο το περιεχόμενο του εντύπου, η συγγραφή των κειμένων , η φιλολογική επιμέλεια των κειμένων αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Αναδόχου.

Παραδοτέα:

 • Παιδικό παραμύθι για όλες τις περιοχές, σε τιράζ 16.000 αντιτύπων (Ελληνικά)
 • Προϋπολογισμός

Κόστος παραδοτέων:

Α.) Δημιουργία παιδικού παραμυθιού – 6.900€, πλέον Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο άρθρο 2)

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό των 6.900,00€, πλέον Φ.Π.Α.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά το κόστος του δημιουργικού- σχεδιαστικού μέρους (συγγραφή παραμυθιού – γραφικά -καλλιτεχνική επιμέλεια) και το κόστος εκτυπωτικών – βιβλιοδεσίας.

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.

 • Χρονοδιάγραμμα

Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την λήξη του προγράμματος.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές των ανωτέρω ενεργειών πριν την οριστικοποίησή τους και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης (τροποποίηση σύμβασης), χωρίς τροποποίηση του τιμήματος αυτής.

 • Ενημέρωση – παραλαβή πρόσκλησης

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατίθεται στα γραφεία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στην Έδρα στο Καινούριο Αγρινίου: Πλατεία Δημαρχείου πρώην Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου, Τ.Κ. 30005, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.trihonida.gr.

6. Περιεχόμενο Προσφοράς – Τόπος & Χρόνος Υποβολής

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις :

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για το έργο: «Δημιουργία παιδικού παραμυθιού»

στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας» του Μ421 του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007-2013

ΠΡΟΣ:

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (Πλατεία Δημαρχείου Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου, .

30005 Καινούριο Αγρινίου)

«Να μην ανοιχ&εί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους»).

I) Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

του προσφέροντα ότι:

 • Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
 • Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου παραδοτέου.
 • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 • Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ.
 • Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

του προσφέροντα ότι:

 • Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς.
 • Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 • Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα :

 • Πίνακας συναφών έργων
 • Σύντομα βιογραφικά σημειώματα στελεχών προτεινόμενης Ομάδας Έργου, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων/ υπηρεσιών, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.
 • Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν είναι μόνιμοι εργοδοτούμενοι του προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού.
 • Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

Σε περίπτωση Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται με διάταξη νόμου από την προσκόμισή τους.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόμισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου που τεκμηριώνουν την εξαίρεση αυτή.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

 1. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει με ποινή αποκλεισμού την πρόταση προσέγγισης της εργασίας, η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει την εργασία και των μεθόδων ή / και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει σχετικά. Η παρούσα ενότητα να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες Α4. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά :
 • Τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί η εργασία.
 • Τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους.
 • Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εργασίας.
 • Τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας της εργασίας.
 1. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει με τη μορφή πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Το εκτιμώμενο τίμημα της εργασίας συνολικά και ανά δράση,
 • Το ποσοστό επί της εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης συνολικά και ανά δράση

Η προσφορά του αναδόχου πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ και να αναγράφεται ξεχωριστά η τιμή προ ΦΠΑ καθώς και η συνολική τιμή – κόστος της προσφοράς ανά δράση. Η συνολική τιμή προσφοράς πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές απορρίπτονται.

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι την 1/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στο Καινούριο Αγρινίου, δημοτικό κατάστημα Καινουρίου, Τ.Κ.30005.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν λαμβάνεται υπόψη. 7.Κριτήρια αξιολόγησης και Διαδικασία Βαθμολόγησης

O διαγωνισμός θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βαθμολόγηση των κριτηρίων συμφώνως προς τον κατωτέρω πίνακα:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

βαρύτητας

1 Θεματολογία παραδοτέων (περιγραφή – τεκμηρίωση – παρουσίαση) – Πληρότητα και Αρτιότητα της Εκτίμησης του Γενικού και Ειδικού Αντικειμένου του Έργου 40
2 Μεθοδολογία υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα 30
3 Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης – Αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου – Οργανόγραμμα και προσδιορισμός καθηκόντων. Τεκμηρίωση του οργανογράμματος σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις του Έργου 30
Συνολική Βαθμολογία ΤΑ 100

2. Οικονομική Προσφορά

α. Έκαστος διαγωνιζόμενος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά με τον τύπο:

ΟΑ = ΧΟΠ/ΟΠΔ x 100

Όπου: ΟΑ = Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς διαγωνιζομένου

ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων ΟΠΔ = Οικονομική προσφορά διαγωνιζομένου

β. Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.

3. Συνολική Αξιολόγηση

α. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με τον τύπο: Β = 0,80 (ΤΑ) + 0,20 (ΟΑ)

Όπου: Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του διαγωνιζομένου

ΤΑ = Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου

(Βλέπε ανωτέρω παρ. 1) ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου (Βλέπε ανωτέρω παρ. 2)

β. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας.

γ. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β.

8. Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνική – οικονομική άποψη προσφορά, μετά από εισήγηση της επιτροπής ανάθεσης.

Β. Ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται το σύνολο των συμμετεχουσών ΟΤΔ – εταίρων του σχεδίου, με τις οποίες ο Ανάδοχος θα συνάψει κοινή σύμβαση, επιμερίζοντας αναλογικά το κόστος σε κάθε μία από αυτές, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του σχεδίου.

Γ. Ο υποψήφιος καλείται, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Δ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση του εν λόγω έργου, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του Διατοπικού Σχεδίου «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αυγέρη Απόστολο (τηλ. 26410-39007).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΔΠ LEADER και του Δ.Σ. της «Τριχωνίδα Α.Ε.»

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ