3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Του Τοπικού Προγράμματος «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» Της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ

Αντικείμενο της πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α.) της Χώρας μας, εγκρίθηκε με την αριθ. 5807/29.06.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 10-10-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α – Διαφοροποίηση και της Ο.Τ.Δ. – ως Τελικού Δικαιούχου.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επενδυτές) να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ

Ενδεικτικό Συνολικό Κόστος

(€)

Ενδεικτική Δημόσια 

Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική Συμμετοχή) (€)

Τελικοί αποδέκτες

(υποψήφιοι επενδυτές)

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων L123 α  Αύξηση της αξίας των  γεωργικών προϊόντων 981.249,34 490.624,67

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις

σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και του Καν (ΕΚ) 800/2008.

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων L312 2 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 125.491,68 75.295,01

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα

με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.

3 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την ά μεταποίηση 483.333,33 290.000,00
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων L313 6

Χώροι εστίασης και

αναψυχής

166.666,67 100.000,00

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα

με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

ΣΥΝΟΛΟ Μ41 1.756.741,02 955.919,68 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός των μέτρων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση έχει ως εξής:

Μέτρο 41: Δημόσια Δαπάνη – 955.919,68 €

Τα μέτρα, στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτούνται από:

ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
41 Μ.Ο. 95% Μ.Ο. 5% Μ.Ο. 45,00%

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περίληψης της πρόσκλησης αποτελούν τα παρακάτω αρχεία:

Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΙV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

v. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

VI. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

    Α) Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 401/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 355/Β/30.03.2010)

    Β) Η 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 401/2010, Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 6102/2-5-12 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1473/Β’/3-5-12)

    Γ) Η 2Η Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 401/10-3-2010 Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 24958/28-11-2013) (ΦΕΚ 3060/Β’/02-12-13)

    Δ) Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 1577/22-07-2010 Υ.Α. (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 4) ΜΕ ΤΙΣ:

  • 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.1577/22-07-2010 (YA 2463/010-4-2011) ΦΕΚ837/20-03-2012
  • 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.1577/22-07-2010 (YA 3751/22-07-2012)
  • 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.1577/22-07-2010 (YA 16254/23-11-2012) ΦΕΚ3128/26-11-2012

    Ε) Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2974/710/8-4-2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4-2009) Κ.Υ.Α. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ, Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 722/9-6-2010 Κ.Υ.Α.

    ΣΤ) Η ΣΥΣΤΑΣΗ 2003/361/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

VII.ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΤΔ. (ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.)

Η παρούσα πρόσκληση και τα αναπόσπαστα τμήματά της είναι διαθέσιμα:

  1. Στα γραφεία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου (1ος Όροφος), Πλατεία Δημαρχείου, Καινούριο Δήμου Αγρινίου Τ.Κ.30005 Τηλ. 26410 39007 / 79344, Fax : 2641049645 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  2. Άμεσα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.: 

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 17η  Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.. (τελευταία καταγραφή εισερχόμενου πρωτοκόλλου)

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.:

Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου (1ος Όροφος), Πλατεία Δημαρχείου, Καινούριο Δήμου Αγρινίου Τ.Κ.30005 , είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής, έως την 17η Μαρτίου  2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στη γραμματεία της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν ως ουδέποτε υποβληθείσα.

Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., στα τηλέφωνα 26410 39007, 79344 ή επί τόπου στην έδρα της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνος Πληροφόρησης: Χαρ. Καφρίτσας (Γενικός Διευθυντής)

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 29/16-12-2014 ΚΑΙ 31/2-1-2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. L και του Δ.Σ. της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Γεώργιος Π. Παπαναστασίου

Δήμαρχος Αγρινίου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας φαίνεται εδώ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Για να δείτε το χάρτη της περιοχής παρέμβασης

πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο:

χαρτης 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ L123α

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ L312, L313

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ RAR

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 09-06-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 24-01-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 03-09-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 10-03-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 15-09-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 13-04-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 28-09-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 21-07-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 20-10-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 30-08-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 11-11-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 27-07-2012
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 30-11-2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 07-08-2012
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 12-01-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 01-10-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 17-01-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  31-1-2013
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 09-02-2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  24-4-2014