Το Έργο

Το Bioumica επιχειρεί να συμβάλει στην ευρύτερη προσπάθεια σωστής διασχείρισης των αποβλήτων μέσω  της αξιοποίησης των οργανικών απορριμμάτων που προέρχονται  από αγροτικές και αστικές δραστηριότητες στις περιοχές της Τριχωνίδας και του Tore Guaceto στην Ιταλία.

Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Τριχωνίδας επιχειρείται η πιλοτική εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας για την αξιοποίηση της οργανικής ύλης από αστικά απόβλητα μέσω της λειτουργίας ενός εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (βιοκοντέινερ) γαι την παραγωγή φυσικού λιπάσματος που θα χρησιμοποιείται στις γεωργικές εκτάσεις ως εδαφοβελτιωτικό και για τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων.

Στόχοι του έργου είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος κομποστοποίησης, ειδικά προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες
 • Η διαλογή των οργανικών απορριμμάτων στην πηγή και η συλλογή τους για επεξεργασία και παραγωγή ποιοτικού κόμποστ
 • Η πληροφόρηση για τη σημασία των φυσικών πόρων της περιοχής και  για το όφελος της κομποστοποίησης με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διατήρηση της φυσικής ισορρροπίας και τη ν ωρίμασνη μιας οικολογικής συνείδησης.

Οι δράσεις του έργου  είναι:

 • Η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή
 • Ο σχεδιασμός του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των απορριμμάτων και η πιλοτική εφαρμογή της παραγωγής κόμποστ
 • Η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και η συμμετοχή του στην υλοποίηση του σχεδίου.

Στο έργο συμμετέχουν:

 • Ο Δήμος Carovigno στην Ιταλία
 • Ο Φορέας Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής του Tore Guaceto
 • Το Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι CIHEAM – IAMB
 • Η Τριχωνίδα Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
 • Το  Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών και Περιβαλλοντικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.