ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ(Υποστηρικτικός Μηχανισμός Δυτ. Ελλάδος)

Στόχος του Υποστηρικτικού Μηχανισμού είναι η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών Εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013, αλλά και των δικαιούχων των Μέτρων / δράσεων του Άξονα αυτού στις επιμέρους περιοχές, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της αναγκαίας πληροφόρησης και η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιμέρους έργων.

Ο Υποστηρικτικός Μηχανισμός για τη Δυτική Ελλάδα είναι η ΑΧΑΪΑ A.E. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), η οποία λειτουργεί με τη μορφή δικτύου συνεργαζόμενων εταίρων που περιλαμβάνει τις παρακάτω αναπτυξιακές εταιρείες:

 • ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ A.E. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΝΤΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 • ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A.E. Ο.Τ.Α.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.,

ΑΝΤΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΑΧΑΪΑ A.E. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. που αποτελεί  τον Μηχανισµό Υποστήριξης ∆υτικής Ελλάδας, θα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως Αντένα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Υ.Μ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ