2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, τροποποιεί για 2η φορά την υπ’ αριθμ. 926/06-09-2021 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Η εν λόγω 2η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Η ανωτέρω αλλαγή, περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο έγγραφο με τίτλο «ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 2ης Τροποποίησης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και αποτυπώνεται στο επίσης επισυναπτόμενο τροποποιημένο αρχείο της Πρόσκλησης με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΥΚΕ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ (2η τροποποίηση)». Τα υπόλοιπα αρχεία (Παραρτήματα) που συνοδεύουν την Πρόσκληση, παραμένουν αμετάβλητα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

Εναλλακτικά κατεβάστε εδώ το σύνολο των αρχείων (μετά και την 2η τροποποίηση)