LEADER ΕΠΑΛΘ – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΕΦ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).

 

Στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3: Άρθρο 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα].

Το Μέτρο εφαρμόζεται στις Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Νικολάου, Δρυμού, Θυρίου, Μοναστηρακίου, Παλιάμπελων, Αετού, Κομπωτής Τρύφου, Παλαίρου, Βάτου, Περατιάς, Πλαγιάς και Πογωνιάς του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στις Τοπικές  – Δημοτικές Κοινότητες Δοκιμίου, Καλυβίων, Αγγελοκάστρου, Γραμματικούς, Καινούργιου, Παναιτωλίου, Δαφνιά, Νερομάνας, Παλαιοκαρυάς, Παντανάσσης, Αγαλιανού και Κυπάρισσου του Δήμου Αγρινίου, στις Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες Αμφιλοχίας, Ανοιξιάτικου, Σαρδινίων, Σπάρτου και Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας, στις Τοπικές Δημοτικές Κοινότητες Θέρμου και Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου, στις Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες Βασιλόπουλο, Βλιζιανά, Καραϊσκάκι, Μαχαιρά, Πρόδρομου, Σκουρτού, Στρογγυλοβούνι, Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, Κανδύλα, Αρχοντοχώρι, Βάρνακας, Μύτικας, Φυτείες, και Παππαδάτου του Δήμου Ξηρομέρου καθώς και στις Τοπικές  – Δημοτικές Κοινότητες Κατωμερίου, Βαθέως και Σπαρτοχωρίου του Δήμου Μεγανησίου.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 562.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ).

 

Αναλυτικότερα, οι δράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(1) (2) (3) (4)
1 Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών.

– Δημόσιες επενδύσεις για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή παρέμβασης

– Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

-Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές

4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 562.000,00

 

Για όλες τις δράσεις δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι :

  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού καθώς και φορείς τους.
  • Συλλογικοί Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα.

 

Το τεχνικό δελτίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (https://loaon.ops.ar). συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://loaon.ops.ar.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 15/02/2021, ώρα 09:00π.μ.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 16/04/2021, ώρα 15:00μ.μ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» στη διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Καινούργιο Δήμου Αγρινίου, ΤΚ 30005 Καινούργιο Αγρινίου, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των τεχνικών δελτίων και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κος Χάρης Καφρίτσας, ο κος Σπύρος Σίμος και ο κος Παντελής Μετζεντζής τηλέφωνο 2641039007, 2641079344, email: info@trihonida.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΕΠΑλθ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΕΠΑλθ 2014­2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε

πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMaritimeFisheries.aspx ή στην ιστοσελίδα του ΕΦ https://www.trihonida.gr.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε_CLLD ΕΠαλΘ _ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ