Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης  Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, του Tοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδα ΑΕ, στα πλαίσια της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων, η οποία επήλθε χωρίς να υποβληθεί κάποια ένσταση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της βαθμολογίας, εγκρίθηκε με την υπ.αρ.42/06-06-2022 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της 1ης  Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, του Tοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδα ΑΕ, στα πλαίσια της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, καθώς και η έγκριση ποσού υπερδέσμευσης σε ποσοστό 106,59 % του συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης, αυξάνοντας έτσι την διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη από 882.150,20€ σε 940.248,14€, κάνοντας έτσι δυνατή την ένταξη του συνόλου των θετικά αξιολογημένων (παραδεκτών) αιτήσεων στήριξης. (εννέα συνολικά προτάσεις)

Τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες :

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ