ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 1ΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης  πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδα ΑΕ, στα πλαίσια της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και τα αποτελέσματα αυτής επικυρώθηκαν με την υπ.αρ. 41/24-05-2022 συνεδρίαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER. Κατόπιν τούτου, σας γνωστοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων, η οριστικοποίηση των οποίων θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων καθώς και την διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά Υποδράση.

Στο σημείο αυτό και σε σχέση με την διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων, να σας ενημερώσουμε ότι δίνεται από το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος, η δυνατότητα στην ΕΔΠ CLLD/LEADER, με μελλοντική απόφασή της, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο της εξέτασης τυχόν υποβαλλόμενων ενστάσεων, να εγκρίνει αιτήσεις χρηματοδότησης μιας ή περισσότερων πράξεων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, πέραν του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, κάνοντας χρήση υπερδέσμευσης μέχρι το 120% του συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης. Συνεπώς, κάποιες αιτήσεις στήριξης που με βάση τους ανωτέρω πίνακες κρίνονται προσωρινά ως μη ενισχυόμενες, λόγω εξάντλησης του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης (Πίνακας ΙΙ), μελλοντικά με τη χρήση της υπερδέσμευσης δύναται να ενταθούν στον Πίνακα Ι (αιτήσεις προς έγκριση).

Όλα τα έντυπα που αποτυπώνουν την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, ήτοι το Φύλλο αξιολόγησης – Κριτήρια επιλογής και ο εγκεκριμένος πίνακας  δαπανών κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι αναρτημένα στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) και οι δικαιούχοι δύναται να έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς τους, επιλέγοντας την αίτηση στήριξης που έχουν υποβάλλει στο Τοπικό μας Πρόγραμμα.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:

  1. ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (trihonida.gr) των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, στις 25/05/2022
  1. ατομική ενημέρωση για όλους τους αιτούντες – με ηλεκτρονικό μήνυμα με απόδειξη παραλαβής – στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των δικαιούχων, όπως αυτές δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης, με την επισύναψη όλων των εντύπων που αποτυπώνουν την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, ήτοι του Φύλλου αξιολόγησης – Κριτήρια επιλογής, του εγκεκριμένου πίνακα  δαπανών κάθε επενδυτικού σχεδίου καθώς και τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων όπως αυτοί επικυρώθηκαν  με την υπ.αρ. 41/24-05-2022 συνεδρίαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER, στις 25/05/2022.

Οι δικαιούχοι, κάνοντας χρήση του ΠΚΣΕ (www.ependyseis.gr) υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προσφυγή/ένστασή τους  επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση και την επισύναψη τυχόν δικαιολογητικών, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΦ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 43 της ΥΠΑΣΥΔ.

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Πέμπτη 26/05/2022 και ώρα 09:00 έως την Παρασκευή 03/06/2022 και ώρα 15:00.

Ο δικαιούχος, μετά την οριστικοποίηση της προσφυγής/ένστασής του στο ΠΣΚΕ, οφείλει εντός προθεσμίας δυο (2) ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίηση στο σύστημα, να αποστείλει στην ΟΤΔ το εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της προσφυγής/ένστασής, μαζί με τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, πλην των αναρτημένων στο ΠΣΚΕ.

Σε περίπτωση, που δικαιούχος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο παρακαλούμε όπως μας αποστείλει υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης της αίτησης στήριξης, με γνήσιο υπογραφής, αναφέροντας τους λόγους απόσυρσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ