Η «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» στα πλαίσια του Β` ΚΠΣ είναι φορέας υλοποίησης των Προγραμμάτων «Παιδικός Σταθμός» του Δήμου Παναιτωλικού και του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» του Δήμου Παραβόλας, που λειτουργούν στα πλαίσια του Ε.Π. «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης» και Ε.Π.«Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» αντίστοιχα, και χρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

«ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)»

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, ηλικίας 6 -12 χρόνων. Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
  • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
  • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
  • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

«ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ»

Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι Μονάδες φύλαξης παιδιών ηλικίας 2 ½ έως 5 ½ ετών.

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας είναι φροντίδα, προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση καθώς και η φύλαξη νηπίων από καταρτισμένο προσωπικό.

Α/Α Περιγραφή Συνολικός
Προυπολογιμός
(ΕΥΡΩ)
Θέσεις εργασίας Έτη Λειτουργίας Πληροφορίες – Τηλέφωνα
1 Παιδικός Σταθμός
Δήμου Παν/λικού
188.760 5 4 2641042180
2

 

ΚΔΑΠ Δήμου
Παραβόλας
151.782  4  4 Στον αντίστοιχο Δήμο