Γ'ΚΠΣ

INTERREG.IIIB ARCHIMED 

HERODOT  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α.2.054

Το Έργο

Το έργο HERODOT αποσκοπεί στην αξιοποίηση του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος ως τουριστικού πόρου μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασχείριση ποιότητας σε επίπεδο ΟΤΑ.

Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 10 εταίροι, Πανεπιστημιακοί και Αναπτυξιακοί φορείς,  από την Ελλάδα και την Ιταλία, ανάμεσα τους και η Τριχωνίδα ΑΕ.

Σκοπός του Έργου

Το έργο επισημαίνει ότι πολλές περιοχές έχουν αρχίσει να αποκόπτονται από την πολιτιστική και ιστορική τους ταυτόητα και έτσι χάνουν ένα από τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα για την τουριστική τους ανάπτυξη. Η βιωσιμη τουριστική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με οργανωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει την αξιοποιση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων ώς πόλων έλξης επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό το έργο διερευνά και προωθεί ειδικά σχειδασμένες στρατηγικές γαι την ανάπτυξη των περιοχών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα., βελτιώνει τα εργαλεία και τις μεθόδους προβολής τους και την ποιότητα του μάρκετινγκ και εκπαιδεύει εμπειρογνώμονες και στελέχη.

Οι Δράσεις του Έργου

  • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Εκμάθηση τεχνικών διάγνωσης του δυναμικού της εκάστοτε περιιοχής και πρακτικής αξιοποίησης του εν λόγω δυναμικού
  • Υλοποίηση προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με θέματα τουριστιικού σχεδιασμού, πολιττιστικής κληρονομιάς και ερμηνευτικής
  • Ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την χρήση του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος ως τουριστικού πόρου
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου μέσω της δημιουργίας τουριστικών υποδομών για την κάλυψη των απαιτήσεων του επισκέπτη με παράλληλη διαφύλαξη της αυθεντικότητας του τοπιίου και του περιβάλλοντος
  • Υλοποίηση καινοτόμων έργων διασχείρισης της πολιτιστικής κληρονοιμιάς στις περιοχές των εταίρων
  • Δημουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
  • Δημιουργία τουριστικών οδηγών ππροβολής των περιοχών
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας

Αν επιθυμείτε να δείτε μια συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

INTERREG III HERODOT, παρακαλώ κάντε κλίκ εδώ.