Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ελλήνων Τσιγγάνων

 

Στόχος της ενέργειας είναι η λειτουργία δομών που παρέχουν ιατροκοινωνική φροντίδα.  Μέσω των Ιατροκοινωνικών Κέντρων προωθείται η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ο αναφερόμενος στόχος θα επιτευχθεί  με την αξιοποίηση των υπηρεσιών και των παροχών του εθνικού συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας καθώς επίσης και με την εξοικείωση της ομάδας στόχου με τις δημόσιες υπηρεσίες του κράτους.

Στόχοι των Ιατροκοινωνικών Κέντρων είναι:

 • Η καταγραφή της ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασίας και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους.
 • Η ανίχνευση του επιπέδου και η  καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους με επιδημιολογική έρευνα
 • Η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.
 • Η προάσπιση και προαγωγή υγείας με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων.
 • Η σύνδεση τους με  κοινωνικοπρονοιακά προγράμματα, με ενισχυμένες δράσεις και η υποστήριξή τους για την αξιοποίηση αυτών των παροχών.
 • Η παροχή βοήθειας για την ρύθμιση διαδικαστικών και νομικών εκκρεμοτήτων με δημόσιες υπηρεσίες.
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, στην ελληνική κοινωνία και την αξιοποίησή των θεσμοθετημένων δομών της πολιτείας (παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού κ.λ.π.) με σκοπό την ένταξη στα ειδικά προγράμματα αποκατάστασης (οικιστικά, εκπαιδευτικά, απασχόλησης κ.α.) και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • Η εξοικείωσή τους με τα καινούργια δεδομένα στέγασης και φροντίδας του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων.

Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι ο πληθυσμός των Ελλήνων  τσιγγάνων .

Τα άτομα που απασχολούνται είναι:

 1. Ένας (1) Ιατρός.
 2. Μία (1) Κοινωνικός/ή Λειτουργός
 3. Μία (1) Νοσηλεύτρια
 4. Μία (1) Ψυχολόγος
 5. Μία (1) Γυμνάστρια
 6. Ένας διαμεσολαβητής που προέρχεται από τον πληθυσμό αναφοράς του συγκεκριμένου οικισμού

Ο Διαμεσολαβητής συνεργάζεται με όλα τα τμήματα και είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα στελέχη του Ιιατροκοινωνικού Κέντρου, της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας και της ομάδας στόχου.