Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ Μέτρο 19 “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER” του ΠΑΑ 2014-2020, διοργανώνεται την Παρασκευή 20/5/2016 και ώρα  12:΄30  στο χώρο                                                          του Δημαρχείου Θέρμου από το Δήμο Θέρμου και την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

Επιλέξιμη περιοχή για το πρόγραμμα Μέτρο 19 – “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER” δύναται να είναι όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θέρμου.

Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν από στελέχη της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του Τοπικού Προγράμματος