ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Γεώργιος Παπαναστασίου Πρόεδρος Δήμαρχος Αγρινίου
2 Γεώργιος Σωτηρόπουλος Αντιπρόεδρος Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου
3 Ιωάννης Φαρμάκης Δ/νων
Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
4 Χρήστος Κολοβός Γραμματέας Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
5 Παναγιώτης Στούπας Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
6 Χρήστος Κουτρουμάνος Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
7 Νικόλαος Κωστακόπουλος Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμου
8 Φώτης Κοκκόσης Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου
9 Παναγιώτης Σταράμος Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Μεσολογγίου