Καινούργιο, 27/05/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Στις 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στα γραφεία της εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στην περιοχή του Καινούργιου στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου στον 1ο όροφο.

Το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»  υλοποιείται από την  «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΙΑΣ». Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΙΑΣ συστάθηκε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους στο πλαίσιο των «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ωφελούμενοι της πράξης είναι 100 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι διαμένουν στο Δήμο Αγρινίου – Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας .

Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ένταξη των ωφελούμενων ανέργων στην απασχόληση, μέσω της εξασφάλισης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους όρους της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συντονιστής Α.Σ.: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Mέλη της Σύμπραξης:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Η δράση «Ενέργειες Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Επαγγελματικών και Εργοδοτικών Φορέων και Επιχειρήσεων της Τοπικής Κοινωνίας», εντάσσεται στο ευρύτερο επικοινωνιακό σχέδιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και αποσκοπεί, στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργοδοτών, στην ενεργοποίηση φορέων εκτός εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, στην ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό, στην διασφάλιση της διαφάνειας των δράσεων, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες πώς αξιοποιούνται οι δημόσιοι πόροι και με ποιο τρόπο δαπανώνται οι φόροι που πληρώνουν και τέλος στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας.