1) Παρουσίαση νέοu Leader

2) Έντυπο υποβολής επενδυτικού σχεδίου

3) Ερωτηματολόγιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023 – 2027