ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΑ

Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα δημοσίου χαρακτήρα του ΠΑΑ (Υπομέτρο 19.2.4). Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου   Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. , ύστερα από την αριθμ. 354/2023 (27-10-2023) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020…

Read more

CLLD/ LEADER – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2.4

CLLD/ LEADER – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2.4 Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. «Τριχωνίδα ΑΕ»,  Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» του ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωρίων σε αγροτικές περιοχές», η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να…

Read more