Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων βάση της εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» της Ομάδας Τοπικής Δράσης: «Τριχωνίδα ΑΕ-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ», η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Τριχωνίδα ΑΕ σύμφωνα με την αριθ. 7/20-9-2011 απόφασή της ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά την 1η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγιση Leader (καταληκτική ημερομηνία η 16η Φεβρουαρίου 2011).

Δείτε αναλυτικότερα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER