Η «Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε», ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αρ. 52701/1/2012 Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) ανακοίνωσης  σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013……..

 

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΜΟΝΟ ΑΜΚΑ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ