1η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 926/06-09-2021 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Οι αλλαγές που αφορούν την 1η τροποποίηση, είναι οι εξής :

  • Διευκρίνηση ότι η εμπορία αλιευτικών προϊόντων περιλαμβάνεται στην Δράση της Μεταποίησης.
  • Προσθήκη επιλέξιμης δαπάνης για το λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1666/06-08-2021 έγγραφο περί τροποποίησης της υπ. αριθμ. 1121/20-07-2017 Υ.Α..
  • Απαλοιφή από τους επιλέξιμους ΚΑΔ των Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΑΔ «50.10.12.04 – Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας», ο οποίος εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί στην αρχική Πρόσκληση, καθώς δεν συνάδει και δεν εξυπηρετεί την Τοπική Στρατηγική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΥΚΕ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ (1η τροποποίηση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (1η Τροποποίηση)