ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ,

 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, κατόπιν της υπ. αριθμ. 32/09-09-2021 Απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται στην περιοχή εφαρμογής Αλιείας του τοπικού προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (επιλεγμένες Δ.Κ και Τ.Κ. των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ξηρομέρου, Αμφιλοχίας, Ακτίου-Βόνιτσας και Μεγανησίου). Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 882.150,20€.

Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει επιλεγμένους ΚΑΔ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκλησης) και τις ακόλουθες δράσεις:

Α)  Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ: 13/09/2021, ώρα: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ : 26/11/2021, ώρα: 15:00

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναι να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 15:00 στα γραφεία της εταιρείας (Δημοτικό Κατάστημα Καινουργίου (1ος Όροφος)) ή στα τηλέφωνα 26410-39007 και 26410-79344 (κο. Χάρη Καφρίτσα και κ. Σπύρο Σίμο), ή στο e-mail: info@trihonida.gr.

 

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, ΕΔΩ : 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΥΚΕ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΣΚΕ)