1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADERΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD» » που υλοποιείται από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στην οποία περιλαμβάνονται  πέντε (5) Δήμοι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα: ο Δήμος Αγρινίου – εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου, ο Δήμος Θέρμου, ο Δήμος Αμφιλοχίας, ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, ο Δήμος Ξηρομέρου – εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού και ο Δήμος Μεγανησίου της Π.Ε. Λευκάδας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 3.160.000,00€ (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, είναι οι ακόλουθες:

ΥΠΟ -ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ/

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΡΑΣΗ 19.2.2 : Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της

                 περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 250.000 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 /

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

65%

(και μέχρι ύψος Δημοσίας Δαπάνης 200.000€ αν τριετία – Καν de minimis)

Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις
19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 200.000 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 /

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις
19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 50.000 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 /

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013

Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις
19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 150.000 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17 / Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 50% Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις  (Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά) Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017.

Η επενδυτική πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 19) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όχι και στα δύο άρθρα

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 / Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 65% Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις
ΔΡΑΣΗ 19.2.3 : Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και

                                              ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 1.100.000 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 17 / Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 Παράρτημα ΙΙ 50% Πολύ Μικρές έως Μεγάλες Επιχειρήσεις (Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά)
19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 1.050.000 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 / Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 55% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, (Δυτική Ελλάδα)
45% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

(Ιόνια Νησιά)

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 320.000 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 / Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 55% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, (Δυτική Ελλάδα)
45% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

(Ιόνια Νησιά)

19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 40.000 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 19 / Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 55% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, (Δυτική Ελλάδα)
45% Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

(Ιόνια Νησιά)

 

Το ανώτατο ύψος προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο, για όλες τις προκηρυσσόμενες  υποδράσεις, είναι 600.000€.

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα συνοδευτικά έντυπα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ και από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ (https://www.trihonida.gr).

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ-ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ. H ηλεκτρονική υποβολή της αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό δικαιούχο. (Επισυνάπτεται Οδηγός Αίτησης LEADER_CLLD σχετικά με τα στάδια της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  06-05-2019, ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :      05-08-2019, ώρα: 15.00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας  επτά (7) ημερών και έως ώρα 14:00, να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ-ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Υπόδειγμα Ι_16, «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.  Όλα τα παραπάνω έντυπα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ https://www.trihonida.gr

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι, ο κ. Χάρης Καφρίτσας, ή/και ο κ. Σπύρος Σίμος, τηλέφωνο 26410-39007 /-79344, e-mail: info@trihonida.gr.

=========================

Κατεβάστε τα αρχεία από εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

I_1 Υπόδειγμα Αίτησης Στήριξης

2 Υπόδειγμα Αίτηση στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία

3 κριτηρια επιλεξιμότητας

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

6 Υπόδειγμα ΜΜΕ

7 Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis

8 Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας

9 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

11 Πίνακες Δαπανών (προϋπολογισμός σε μορφή Excel)

12 Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής

13 Εγκεκριμένος πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών

14 ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ_ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

16 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής

17α ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

17β ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Οδηγός Αίτησης LEADER_CLLD_

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI:

ΙΙ_1 Υπόδειγμα Απόφαση Ένταξης

2 Ορισμός ΜΜΕ

3 Ορισμός Προβληματικής

4 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ

5 Υπόδειγμα Έκθεση Αυτοψίας

6 Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων

7 Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης

8β Μοριοδότηση ξενοδοχείων κατηγορ. ΑΣΤΕΡΩΝ (YA 216-2015)

9. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII:

 

ΙΙΙ_3 Θεσμικο πλαίσιο

3.1. ΥΑ 19.2_Ιδιωτικά

3.1.α. 1η Τροποποίηση ΥΑ 19_2 Ιδιωτικά

3.1.β. 2η Τροπ ΥΑ ιδιωτικών με ΑΔΑ

3.2. KYA_Agrotourismou

3.3. ΚΥΑ 2635)13-09-2017-

3.4. KYA_543 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

3.5. ΚΥΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

3.6. ΚΥΑ 4912- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

3.7. Κανονισμός_1305_2013_EAFRD

3.8. Κανονισμός 651-2014

3.10. Κανονισμός_1407_2013_DE MINIMIS

3.11. Κανονισμός 640-2014

3.12. Κανονισμός 809_2014

=============================

1 Υπόδειγμα Πινακίδας

2 Λογότυπα

4 Τοπικό Πρόγραμμα CLLDLEADER ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ – – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019)

 

5. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ

 

Οδηγός Αίτησης LEADER

Παραρτήματα & Χρήσιμα Αρχεία