ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2007-2013

Ολοκληρώθηκε, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της  3ης  Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση LEADER», του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013, που η ΟΤ∆ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΑΕ υλοποιεί στους Νοµούς Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και στους νήσους Μεγανήσι και Καστό µε τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Συνολικά υπεβλήθησαν 16 επενδυτικά σχέδια συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 3.308.232,19 € και αντίστοιχης Δημόσιας Δαπάνης 1.801.532,62 €. Η ∆ηµόσια ∆απάνη των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στο 188,46%% της Προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης ενώ το τελικό ποσό της διατιθέμενης ∆ηµόσια ∆απάνης της 3ης Προκήρυξης θα διαμορφωθεί µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η κατανοµή των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων ανά δράση, σύµφωνα µε τα

στοιχεία των υποβληθέντων φακέλων, έχει ως εξής:

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
(€)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
(€)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
(%)

L123
Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

        L123α                          
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

6  

1.811.878,15

905.970,58

490.624,67

184,66%

L 312
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 

L312−2                    
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

5

739.369,94

441.371,59

75.295,01

586,19%

L312−3                   
Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την Α’ μεταποίηση

3

503.329,33

301.997,59

290.000,00

104,14%

L 313                 
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

L313−6                          
Χώροι εστίασης και αναψυχής

2

253.654,77

152.192,86

100.000,00

152,19%

ΣΥΝΟΛΟ

16

3.308.232,19

1.801.532,62

955.919,68

188,46%

 

 

Η κατανοµή των επενδυτικών σχεδίων στους Νοµούς της περιοχής παρέµβασης έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ            ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  (%)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ          (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Δ.Δ.                  (%)

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Η ∆ηµοτική Ενότητα Αγρινίου(εκτός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγρινίου και του σχεδίου πόλης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου), η ∆ηµοτική Ενότητα Αγγελοκάστρου, η ∆ηµοτική Ενότητα Αρακύνθου, η ∆ηµοτική Ενότητα Θεστιέων, η ∆ηµοτική Ενότητα Μακρυνείας, η ∆ηµοτική Ενότητα Νεάπολης, από τη ∆ηµοτική Ενότητα Παναιτωλικού η Τοπική Κοινότητα Κερασέας, από τη ∆ηµοτική Ενότητα Παραβόλας η ∆ηµοτική Κοινότητα Παραβόλας και οι Τοπικές Κοινότητες Παντάνασσας και Νεροµάνας, η ∆ηµοτική Ενότητα Στράτου εκτός της Τοπικής Κοινότητας Καστρακίου 

12

75,00%

3.034.294,11

91,72%

1.658.413,22

92,06%

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ∆ηµοτική Ενότητα Αιτωλικού εκτός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιτωλικού 

1

6,25%

123.416,16

3,73%

61.708,08

3,43%

ΘΕΡΜΟΥ
οι Τοπικές Κοινότητες  Αγ. Σοφίας, Καλουδίου ,Μυρτέας, Παµφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων   

2

12,50%

83.692,31

2,53%

47.965,01

2,66%

ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Από τη ∆ηµοτική Ενότητα Ανακτορίου η ∆ηµοτική Κοινότητα Βόνιτσας 

1

6,25%

66.829,61

2,02%

33.446,31

1,86%

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Από τη ∆ηµοτική Ενότητα Μενιδίου η Τοπική Κοινότητα Μενιδίου 

0

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ            ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  (%)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ          (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Δ.Δ.                  (%)

16

100,00%

3.308.232,19

100,00%

1.801.532,62

100,00%

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Η ∆ηµοτική Ενότητα Καρπενησίου εκτός του σχεδίου πόλης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρπενησίου, η ∆ηµοτική Ενότητα Κτηµενίων, η ∆ηµοτική Ενότητα Ποταµιάς 

0

0,00%

0,00%

0,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ            ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  (%)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ          (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Δ.Δ.                  (%)

0

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Η ∆ηµοτική Ενότητα
Μεγανησίου 

0

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Η Τοπική Κοινότητα Καστού  

0

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ            ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  (%)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ          (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Δ.Δ.                  (%)

0

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ

16

100%

3.308.232,19

100,00%

1.801.532,62

100,00%

 

 

 

 

Η Ο.Τ.∆. ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α ΑΕ στο επόµενο διάστηµα θα προχωρήσει στις προβλεπόµενες διαδικασίες (Κ.Υ.Α. 401/10-3-2010) για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.