Με την υπ. αριθμ. 14/08-10-2019 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΟΤΔ Τριχωνίδα Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χορηγείται 2η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων :  Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00

Τροποποιούνται τα παρακάτω σημεία, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο «ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 3ης τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά»

Τα αρχεία της πρόσκλησης που τροποποιούνται είναι τα παρακάτω :

a) Ι_15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2η τροποποίηση)

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν δημοσιοποιηθεί στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Α. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 3ης τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά

 

Β. Τα καινούργια, τροποποιημένα αρχεία

  1. Ι_15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (3η τροποποίηση)

Γ. Εναλλακτικά κατεβάστε εδώ το σύνολο των αρχείων (μετά και την 3η τροποποίηση)

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (09/11/2021) – 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD/LEADER

Μετά και την χορήγηση πρόσθετης υπερδέσμευσης συνολικού ποσού 5.745.910,00€ [3.933.920,00€ με την 1η Απόφαση (3975/27-07-2020) και 1.811.990,00€ με την 2η Απόφαση (3223/13-08-2021)] για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, καθώς και τις τροποποιήσεις του Τοπικού μας Προγράμματος μετά από ανακατανομές πόρων μεταξύ Θεματικών Κατευθύνσεων, τροποποιείται η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (4η Τροποποίηση), ως προς τα προκηρυσσόμενα ποσά ανά Υποδράση.

Τα αρχεία της πρόσκλησης που τροποποιούνται είναι τα παρακάτω :

a) Ι_15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (4η τροποποίηση)

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν δημοσιοποιηθεί στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Κατεβάστε εδώ το σύνολο των αρχείων, μετά και την 4η τροποποίηση