Με την υπ. αριθμ. 14/08-10-2019 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΟΤΔ Τριχωνίδα Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χορηγείται 2η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων :  Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00

Τροποποιούνται τα παρακάτω σημεία, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο «ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 3ης τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά»

Τα αρχεία της πρόσκλησης που τροποποιούνται είναι τα παρακάτω :

a) Ι_15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2η τροποποίηση)

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν δημοσιοποιηθεί στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Α. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 3ης τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά

 

Β. Τα καινούργια, τροποποιημένα αρχεία

  1. Ι_15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (3η τροποποίηση)

Γ. Εναλλακτικά κατεβάστε εδώ το σύνολο των αρχείων (μετά και την 3η τροποποίηση)