ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1.811.990 € ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1.811.990 € ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER   Εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Κο Παπαγιαννίδη, η με αρ.πρωτ. 3323/13-08-2021 απόφαση χορήγησης πρόσθετης Υπερδέσμευσης  στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Τριχωνίδα ΑΑΕ ΟΤΑ, ύψους 1.811.990,00 Ευρώ, στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2 & 19.2.3 της 1ης…

Read more