ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2003/361/ΕΚ – Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ΚΑΝ 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ΚΑΝ 800/2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά ΚΑΝ 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΝ 1974/2006 για…

Read more