ΕΚΔΟΣΗ 1ης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  Εκδόθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης (14) Έργων του Τοπικού Προγράμματος “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER” της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών.

Read more