2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Με την υπ. αριθμ. 13/02-08-19 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΟΤΔ Τριχωνίδα Α.Ε., και σύμφωνα και με τα υπ αριθμ. 5125/16-07-2019 και  5239/22-07-2019 έγγραφα της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 – Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τροποποιείται η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Τροποποιούνται τα παρακάτω σημεία, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο « ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 2ης τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά »

 

Τα αρχεία της πρόσκλησης που τροποποιούνται είναι τα παρακάτω :

  1. Ι_17α ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ
  2. Ι_4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1η τροποποίηση)
  3. Ι_15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1η τροποποίηση)
  4. Ι_16 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής (1η τροποποίηση)
  5. ΙΙΙ_4 Τοπικό Πρόγραμμα CLLDLEADER ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ – – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν δημοσιοποιηθεί στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Α. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 2ης τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 2ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά 

 

Β. Τα καινούργια, τροποποιημένα αρχεία

 

Γ. Εναλλακτικά κατεβάστε εδώ το σύνολο των αρχείων (μετά και την 2η τροποποίηση)

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (2η τροποποίηση Αυγουστος 2019)

 

Δ. Δείτε επίσης τα υπ. αριθμ. 5125_16.07.2019 και 5239_22.07.2019 σχετικά έγγραφα της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020- Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης