1η Τροποποίηση Πρόσκλησης δημοσίων επενδύσεων Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (ΕΠΑλΘ) – Νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2020

 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.,  με την υπ’ αριθμ. 778/28-09-2020 Πρόσκληση, τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 725/26-06-2020 Πρόσκληση για την υποβολή έργων δημοσίου χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, αναφορικά με το τμήμα του Τοπικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”.

Η τροποποίηση αφορά την  αύξηση του ποσοστού ένταξης επί της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται με την 1η Πρόσκληση, από ποσοστό 130% που ήταν μέχρι σήμερα σε ποσοστό 150% καθώς και την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης.  

Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 30/12/2020 και ώρα 15:00.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης καλούνται οι:

  • ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
  • Φορείς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού

για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα, προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ