ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

ΑναπΑναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου (1ος Όροφος)

Πλατεία Δημαρχείου

Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμου Αγρινίου

Τηλ. 26410-39007/79344

Fax: 26410-49645

Email: info@trihonida.gr

Wside: www.trihonida.gr

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016 -31/12/2016

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (Ν.4308/2014)

 

 

 

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ποσά σε € Σημ. 31.12.2016 31.12.2015
       
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 149.905,91 427.654,78
Κόστος πωλήσεων 80.326,57 396.703,11
Μικτό αποτέλεσμα 69.579,34 30.951,67
Λοιπά συνήθη έσοδα 1.200,00 1.553,50
  70.779,34 32.505,17
Έξοδα διοίκησης -174.400,90 -36.838,00
Έξοδα διάθεσης 0,00 0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές -4.429,68 3.639,63
Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.244,56 11.274,24
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -106.806,68 10.581,04
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 210,79 15,94
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -7.272,94 -7.176,82
Αποτέλεσμα προ φόρων -113.868,83 3.420,16
Φόροι εισοδήματος 0,00 -3.048,33
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -113.868,83 371,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 37714 / 10 / Β / 97 / 05
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
ποσά σε € Σημ. 31.12.2016 31.12.2015
       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα πάγια      
Ακίνητα   36.446,48 36.446,48
Μηχανολογικός εξοπλισμός   0,03 0,03
Λοιπός εξοπλισμός   3.634,03 5.673,13
Λοιπά ενσώματα στοιχεία   0,00 0,00
Σύνολο   40.080,54 42.119,64
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 1.027,15 1.027,15
Λοιπά   0,00 0,00
Σύνολο   1.027,15 1.027,15
Αναβαλλόμενοι φόροι   0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων   41.107,69 43.146,79
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές      
Εμπορικές απαιτήσεις   80.357,26 96.851,29
Δουλευμένα έσοδα περιόδου   80.326,57 31.028,58
Λοιπές απαιτήσεις   121.297,22 104.534,09
Προπληρωμένα έξοδα   10,72 956,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   22.927,54 184.827,19
Σύνολο   304.919,31 418.197,44
Σύνολο κυκλοφορούντων   304.919,31 418.197,44
Σύνολο ενεργητικού   346.027,00 461.344,23
       
Καθαρή θέση      
Καταβλημένα κεφάλαια      
Κεφάλαιο   165.236,00 165.236,00
Ίδιοι τίτλοι   0,00 0,00
Σύνολο   165.236,00 165.236,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού   4.471,47 4.382,88
Αποτελέσματα εις νέο   -66.738,43 47.218,99
Σύνολο   -62.266,96 51.601,87
Σύνολο καθαρής θέσης   102.969,04 216.837,87
Υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Κρατικές επιχορηγήσεις   14.848,90 15.988,72
Αναβαλλόμενοι φόροι   0,00 0,00
Σύνολο   14.848,90 15.988,72
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Τραπεζικά δάνεια   28.359,33 32.714,57
Εμπορικές υποχρεώσεις   65.094,33 8.859,22
Φόρος εισοδήματος   0,00 1.940,30
Λοιποί φόροι και τέλη   6.609,00 644,12
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   12.516,09 7.892,94
Λοιπές υποχρεώσεις   115.630,31 132.517,37
Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00 43.949,12
Σύνολο   228.209,06 228.517,64
Σύνολο υποχρεώσεων   243.057,96 244.506,36
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   346.027,00 461.344,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά σε €    
    31.12.2016 31.12.2015
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης περιόδου   216.837,87 175.698,04
Καθαρό κέρδος / Ζημιά αναγνωριζόμενο απευθείας στα Ιδια Κεφάλαια -113.868,83 371,83
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   0,00 40.768,00
Διάθεση Αποθεματικού αναπροσαρμογής      
Μεταφορά επιχορηγήσεων στις Μακρ/σμες υποχρεώσεις    
Διάθεση Ιδίων Μετοχών   0,00 0,00
Απόκτηση Ιδίων Μετοχών   0,00 0,00
Μεταβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας   .- .-
Υποαξία επιχείρησης   .- .-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου   102.969,04 216.837,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καινούριο Δήμου Αγρινίου, 01Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
     
     
     
Γεώργιος Παπαναστασίου Ιωάννης Φαρμάκης Σιδέρης Γεράσιμος
ΑΕ-727127 ΑΑ-304124 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 49952

Μεταβολές μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου 01-01 έως 31-12-2016

  Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα

Μηχανολογικός εξοπλισμός (4)

 

Λοιπός εξοπλισμός  
Αξία κτήσης Γη (1) Κτίρια (2) Σύνολο (3)   Λοιπός εξοπλισμός (5) Μεταφορικά μέσα (6) Σύνολο (7) Σύνολο παγίων (9)
Αξία κτήσης                
Συντελεστής απόσβεσης 0% 4%   10% 10% 12%    
Αξία κτήσης την 01.01.2015 36.446,48 0,00 36.446,48 38.750,00 237.801,10 0,00 237.801,10 312.997,58
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 9.115,77 0,00 9.115,77 9.115,77
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αξία κτήσης την 31.12.2015 36.446,48 0,00 36.446,48 38.750,00 246.916,87 0,00 246.916,87 322.113,35
Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 153,67   153,67 153,67
Μειώσεις χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
Αξία κτήσης την 31.12.2016 36.446,48 0,00 36.446,48 38.750,00 247.070,54 0,00 247.070,54 322.267,02
Αποσβέσεις               0
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2015 0,00 0,00 0,00 38.749,97 230.020,77 0,00 230.020,77 268.770,74
Αποσβέσεις χρήσης 2015   0,00 0,00 0,00 11.222,97 0,00 11.222,97 11.222,97
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 38.749,97 241.243,74 0,00 241.243,74 279.993,71
Αποσβέσεις χρήσης 2016   0,00 0,00 0,00 2.192,77 0,00 2.192,77 2.192,77
Μειώσεις αποσβεσμένων 2016   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 38.749,97 243.436,51 0,00 243.436,51 282.186,48
Λογιστική αξία 31.12.2015 36.446,48 0,00 36.446,48 0,03 5.673,13 0,00 5.673,13 42.119,64
Λογιστική αξία 31.12.2016 36.446,48 0,00 36.446,48 0,03 3.634,03 0,00 3.634,03 40.080,54

Κατεβάστε το αρχείο εδώ