Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Με την υπ. αριθμ. 12/21-06-19 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΟΤΔ Τριχωνίδα Α.Ε., και σύμφωνα και με το αρ. πρωτ.3868/28-5-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 – Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με το οποίο ζητούνταν η τροποποίηση των εν ενεργεία Προσκλήσεων σχετικά με την Υποδράση 19.2.2.6 καθώς και η χορήγηση παράτασης στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης από τους δυνητικούς δικαιούχους, τροποποιείται η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Τροποποιούνται τα παρακάτω σημεία, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο «ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά»

 

Τα αρχεία της πρόσκλησης που τροποποιούνται είναι τα παρακάτω :

  1. Ι_4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  2. Ι_5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  3. Ι_15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  4. Ι_16 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής
  5. ΙΙΙ_3 Θεσμικο πλαίσιο
  6. ΙΙΙ_4 Τοπικό Πρόγραμμα CLLDLEADER ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ – – ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019)

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν δημοσιοποιηθεί στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

Σχετικά με την παράταση, η νέα καταληκτική ημερομηνία:

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων :   31-10-2019,  ώρα: 15.00

 

Α. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης CLLD_LEADER Ιδιωτικά

 

Β. Τα καινούργια, τροποποιημένα αρχεία

 

Γ. Εναλλακτικά κατεβάστε εδώ το σύνολο των αρχείων (μετά και την τροποποίηση)

  κατεβάστε εδώ — download —