Καινούργιο,  1 Απριλίου 2021

                                                                             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά για την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Δημόσιες Επενδύσεις Αλιευτικών Περιοχών.

 

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, με καταληκτική ημερομηνία 16 Απριλίου 2021, τα εξής:

Σχετικά με την απαιτούμενη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ή Απαλλαγή για το σύνολο του προτεινόμενου φυσικού αντικειμένου ενός υποέργου, μπορεί να γίνει αποδεκτή και η σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου πριν την καταληκτική ημερομηνία).

Για την ανωτέρω διευκρίνιση ελήφθησαν υπόψιν από την ΟΤΔ, πληροφορίες για καθυστερήσεις στην έκδοση των Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων εξαιτίας της Πανδημίας Covid 19

 

Για την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 

 

Χάρης Καφρίτσας

Συντονιστής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ