ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για πρόσληψη νομικού συμβούλου

με Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

 

 

Η ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ στο πλαίσιο υλοποίησης  του Τοπικού Προγράμματος  CLLD Leader του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020  και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, θα προβεί στην πρόσληψη νομικού συμβούλου (σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών) με σκοπό τη νομική υποστήριξη του ανωτέρου προγράμματος για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος συμπεριλαμβανομένου και τυχόν παρατάσεις αυτού.

Η ετήσια αποζημίωση του Νομικού Συνεργάτη για την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπονται ορίζεται στο ποσό των 4.800,00 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά και ισομερώς κάθε μήνα ως έναντι της συνολικής ετήσιας αμοιβής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν έως στις 22/11/20219 και ώρα 14:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος της πρόσκλησης.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από την εταιρεία.

Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη κυρίως ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση Η/Υ, η γενική επαγγελματική εμπειρία καθώς και η ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου και να έχουν αποδεδειγμένοι επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών.

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης αναφέρονται στο συνημμένο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και του Δ.Σ. της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 

 

Γεώργιος Παπαναστασίου

Δήμαρχος Αγρινίου