ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»

Αρ. ΜΑΕ 37714/10/Β/97/05

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 10/09/2019, ημέρα Τρίτη  ώρα 7:30 μ.μ., στο υποκατάστημα της εταιρείας στην περιοχή της παλαιάς Δημοτικής Αγοράς  Αγρινίου επί της οδού Σκαλτσοδήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018
  3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 και καθορισμός αμοιβής τους.
  4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών
  5. Εκλογή  νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Ενημέρωση για την πορεία του CLLD LEADER
  7. Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική γενική συνέλευση στις 17/09/2019 ημέρα Τρίτη στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης.

 

Καινούργιο 11/07/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ