Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», στην έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη  ώρα 7:30 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας πλατεία δημαρχείου στο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ του Δήμου Αγρινίου , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τον ν.4548/2018
  2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού

 

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική γενική συνέλευση στις 03/07/2020 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης.

 

Καινούργιο 02/06/20209

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ