ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. , ύστερα από την αριθμ. 354/2023 (27-10-2023) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την περιοχή παρέμβασης που καταλαμβάνουν πέντε (5) δήμοι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου – εκτός της Δ.Ε. Αγρινίου, Θέρμου, Αμφιλοχίας, Ακτίου-Βόνιτσας, Ξηρομέρου – εκτός της Δ.Ε. Αστακού) και ένας (1) της Π.Ε. Λευκάδας (Μεγανησίου)» και ειδικότερα διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε :

  • Έναν/μια (1) Οικονομικής Κατεύθυνσης Π.Ε./Τ.Ε.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο Καινούργιο, Δημοτικό Κατάστημα Καινουργίου (1ος όροφος) – Πλατεία Δημαρχείου, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τη Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020»  και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κος Χάρης Καφρίτσας στα Γραφεία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.,  Δημοτικό Κατάστημα Καινουργίου (1ος όροφος) – Πλατεία Δημαρχείου, τηλ. 26410-39007/79344.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (www.trihonida.gr). Επίσης, έχει θυροκολληθεί στην έδρα της εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Δημοτικό κατάστημα Καινουργίου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το υλικό της Προκήρυξης από τα γραφεία της εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (Δημοτικό κατάστημα Καινουργίου) ή εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 

Καινούργιο, 01/11/2023

Για την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. –

– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

O Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Γιώργος Παπαναστασίου

Δήμαρχος Αγρινίου

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά Παραρτήματα.