ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κατάταξη Κωδ. ΟΠΣΣΑ της Αίτησης στήριξης Υποδράση 19.2.4.1 Αιτούμενο Ποσό

ΣΚ / ΔΔ *

Εγκεκριμένο Ποσό

ΣΚ / ΔΔ *

Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
1 0011386254 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 135.000,00 € 135.000,00 € 72
 ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 135.000,00 € 135.000,00 €    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
0011380047 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 28.760,00 € 28.760,00 € 72 ·   Κρ. 19.2Δ_130 : Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης υπό-δράσης    

Η πρόταση κατατέθηκε από τον υποψήφιο επενδυτή σε λάθος Υποδράση (19.2.4.5 η ορθή)

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 28.760,00 € 28.760,00 €
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 135.000,00 € 135.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 28.760,00 € 28.760,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 163.760,00 163.760,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1  90.000,00 €

 

Κατάταξη Κωδ. ΟΠΣΣΑ της Αίτησης στήριξης Υποδράση 19.2.4.3 Αιτούμενο Ποσό

ΣΚ / ΔΔ *

Εγκεκριμένο Ποσό

ΣΚ / ΔΔ *

Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
 1 0011372448 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 170.000,00 € 170.000,00 € 77
2 0011369479 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΟΚΙΣΤΙΑΝΟΥ 82.000,00 € 82.000,00 € 77
 3 0011238041 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 170.000,00 € 170.000,00 € 69
 ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 422.000,00 422.000,00    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 422.000,00 € 422.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 0,00 € 0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 422.000,00 € 422.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3  420.000,00 €

 

Κατάταξη Κωδ. ΟΠΣΣΑ της Αίτησης στήριξης Υποδράση 19.2.4.4 Αιτούμενο Ποσό

ΣΚ / ΔΔ *

Εγκεκριμένο Ποσό

ΣΚ / ΔΔ *

Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
 1 0011012849 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20.000,00 € 20.000,00 € 76,5
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 20.000,00 20.000,00    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 20.000,00 € 20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 0,00 € 0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4 20.000,00 € 20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4  20.000,00 €

 

Κατάταξη Κωδ. ΟΠΣΣΑ της Αίτησης στήριξης Υποδράση 19.2.4.5 Αιτούμενο Ποσό

ΣΚ / ΔΔ *

Εγκεκριμένο Ποσό

ΣΚ / ΔΔ *

Βαθμολογία Λόγοι απόρριψης
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
1 0011372059 ANAΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ – Τ.Κ.  ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ 101.000,00 € 101.000,00 € 69
 2 0011364443 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 450.000,00 € 450.000,00 € 67
 3 0011385059 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΙΟΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΟΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 36.604,80 € 34.045,44 € 53,8
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 587.604,80 585.045,44    
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
0011238843 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 45.900,00 € 38.800,00 € 71,4 ·   Κρ. 19.2Δ_141: Για νομικά πρόσωπα  δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης

·   Κρ. ΑΟ5.111_Πλ :Εξετάζεται πληρότητα της αίτησης στήριξης

Δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό μη λύσης και εκκαθάρισης

ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  45.900,00 €  38.800,00 €    
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 587.604,80 585.045,44 €
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 45.900,00 € 38.800,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 633.504,80 € 623.845,44 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5  720.000,00 €

 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1.164.604,80 € 1.162.045,44 €
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 74.660,00 € 67.560,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1.239.264,80 € 1.229.605,44 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ  1.348.500,00 €