ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σας σχεδίων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδα ΑΕ (Μέτρο 19- Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), έχει παραταθεί και είναι η 30/06/2025, σύμφωνα και με την ΥΑ 1337/2022 – ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022 (Άρθρο 15, §1).

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι από 01-06-2022 έχει αλλάξει ο τρόπος πληρωμής των επενδυτικών σας σχεδίων (εκκαθάριση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ). Τα νέα έντυπα πληρωμών και η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τις διαδικασίες πληρωμής των δικαιούχων των πράξεων που εντάσσονται στο Μέτρο 19 – Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και το Παράρτημα αυτής, μπορείτε να τα κατεβάσετε στους ακόλουθους συνδέσμους

 

ΥΑ 1337/2022 – ΦΕΚ 2310/Β/11-5-2022

ΚΥΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ