ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ και τα αποτελέσματα αυτής επικυρώθηκαν με την υπ.αρ. 16/25-05-2020 συνεδρίαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER. Ακολούθως, τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης, απεστάλησαν στην ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος, ο οποίος μάλιστα ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψουν ευρήματα.

Κατόπιν τούτου, σας γνωστοποιούμε τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων, του οποίου η οριστικοποίηση θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων καθώς και την διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά Υποδράση.

Στο σημείο αυτό και σε σχέση με την διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά Υποδράση, να σας ενημερώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του Τοπικού Προγράμματος προκειμένου να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που αξιολογήθηκαν ως παραδεκτές. Σε πρώτη φάση, ποσό 421.896,99€ που έχει μείνει αδιάθετο από τις προκηρυσσόμενες Υποδράσεις, δύναται να κατανεμηθεί στη συνέχεια μέσω της μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ Υποδράσεων, με αποτέλεσμα την ένταξη  επιπλέον παραδεκτών αιτήσεων στήριξης. Επιπλέον, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με έγγραφό της προς το ΥΠΑΑΤ, διαθέτει κονδύλια ύψους 6εκ.€ για την ένταξη και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων της Μεταποίησης (Υποδράση 19.2.3.1) από τα Προγράμματα LEADER που υλοποιούν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά της όρια. Τέλος, στην ίδια κατεύθυνση της αύξησης των διαθέσιμων πόρων των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER, στοχεύουν και οι πρόσφατες δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ περί σταδιακής αύξησης της χρηματοδότησης των Τοπικών Προγραμμάτων, προκειμένου να καλυφθεί ο μεγάλος όγκος των προτάσεων που υποβλήθηκαν και μέχρι στιγμής δεν μπορούν να ενταχθούν.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους έχει ως εξής:

  1. ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (trihonida.gr) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, στις 18/06/2020
  2. ταχυδρομική αποστολή, με αποδεικτικό παραλαβής, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των δικαιούχων, όπως αυτές δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης, όλων των εντύπων που αποτυπώνουν την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, ήτοι του ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας, του ελέγχου κριτηρίων επιλογής (βαθμολογία), του εγκεκριμένου πίνακα  δαπανών κάθε επενδυτικού σχεδίου, την υπ.αρ. 16/25-05-2020 Απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER με το Παράρτημα 1 αυτής (Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων), καθώς και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, στις 18/06/2020

Οι δικαιούχοι, κάνοντας χρήση του ΠΚΣΕ (www.ependyseis.gr) υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προσφυγή/ένστασή τους  επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση και την επισύναψη τυχόν δικαιολογητικών, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ.

Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών/ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 09:00 έως την Παρασκευή 03/07/2020 και ώρα 15:00.

Ο δικαιούχος, μετά την οριστικοποίηση της προσφυγής/ένστασής του στο ΠΣΚΕ, οφείλει εντός προθεσμίας δυο (2) ημερολογιακών ημερών από την οριστικοποίηση στο σύστημα, να αποστείλει στην ΟΤΔ το εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της προσφυγής/ένστασής, μαζί με τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, πλην των αναρτημένων στο ΠΣΚΕ. Διευκρινίζεται ότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη συμπληρωματικό δικαιολογητικό, σε περίπτωση που ήταν εφικτή η ανάρτησή του στο ΠΣΚΕ. (αρχείο που ξεπερνά τα 10ΜΒ είναι αδύνατον να ανεβεί στο ΠΣΚΕ, ενώ υπάρχει και το όριο των 50ΜΒ που αφορά την μέγιστη χωρητικότητα για αναρτήσεις στο ΠΣΚΕ ανά αίτηση στήριξης).

Σε περίπτωση, που δικαιούχος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο παρακαλούμε όπως μας αποστείλει υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης της αίτησης στήριξης, με γνήσιο υπογραφής, αναφέροντας τους λόγους απόσυρσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ