Ιδιωτικά Έργα Ύψους 7.305.420,00€ εγκρίνονται μετά την Υπερδέσμευση στο Πρόγραμμα CLLD/Leader της Τριχωνίδα ΑΕ

 

Η Τριχωνίδα Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων και την έγκριση υπερδέσμευσης, ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης ανά Υποδράση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού της Προγράμματος CLLD-LEADER, για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα

Ύστερα από την αρ.πρωτ. 3975/27-07-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εγκρίνονται, μετά και την υπερδέσμευση, 41 ιδιωτικά έργα ύψους 7.305.420,00 € , σε όλη την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της Τριχωνίδα ΑΕ.

Το ποσό της υπερδέσμευσης (3.933.920,00€) έρχεται να συμπληρώσει το αρχικά εγκεκριμένο ποσό των 3.371.500,00 € με συνέπεια το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα που θα γίνουν στην περιοχή παρέμβασης της Τριχωνίδα ΑΕ να διαμορφώνεται στα 7.305.420,00 € . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ένταξη μεγάλου ποσοστού (άνω του 80%) των θετικά αξιολογημένων προτάσεων, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader.

Επισημαίνεται ότι, από το συνολικά εγκεκριμένο ποσό υπερδέσμευσης των 3.933.920,00€, το ποσό των 1.567.803,12 € το διέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων της Μεταποίησης (Υποδράση 19.2.3.1) και το ποσό των 2.366.116,88 € διέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μάλιστα, το ποσό που διέθεσε το ΥΠΑΑΤ (2.366.116,88 €) αντιστοιχεί στο 40% της συνολικά αιτούμενης υπερδέσμευσης, με το υπόλοιπο 60% να εκκρεμεί για μελλοντική διάθεση.

Συνεπώς, μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης καθώς και την έγκριση ανακατανομής μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων, ανακοινώνεται ο Τελικός Πίνακας κατάταξης  των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού της Προγράμματος CLLD-LEADER, για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα

 

Ακολουθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης :

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ CLLD_LEADER