ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Οργανωτική Δομή ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΤΗΣ  ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ως Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία, έχει συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας που βασίζεται στο Νόμο περί Α.Ε., στο καταστατικό της καθώς και στις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Βασικά στοιχεία της οργανωτικής διάρθρωσης τους αποτελούν:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)

γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ε) Ο Γενικός Διευθυντής

στ) Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα

Επιπρόσθετα στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών της, οργανώνει Ομάδες Έργου και εφαρμόζουν διαγράμματα ροής εργασιών, ως συστατικά στοιχεία οργάνωσης της παραγωγικής τους διαδικασίας.