ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»

Αρ. ΜΑΕ 37714/10/Β/97/05
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 28455412000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 08/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ., στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Imperial hotel, στο 1οΧΛΜ Εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 –
31/12/2020
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης
01/01/2020 – 31/12/2020
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 και
καθορισμός αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση,
οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα
γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές
τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα
ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του
Καταστατικού της εταιρείας.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε
επαναληπτική γενική συνέλευση στις 15/07/2021 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο
χώρο , την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης.

Καινούργιο 14/06/2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ