ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 1.811.990 € ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER

 

Εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Κο Παπαγιαννίδη, η με αρ.πρωτ. 3323/13-08-2021 απόφαση χορήγησης πρόσθετης Υπερδέσμευσης  στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Τριχωνίδα ΑΑΕ ΟΤΑ, ύψους 1.811.990,00 Ευρώ, στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2 & 19.2.3 της 1ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ Τριχωνίδα ΑΕ.

Κατόπιν τούτου, είναι πλέον δυνατή η ένταξη όλων των επιλαχουσών ιδιωτικών επενδύσεων που είχαν κριθεί αποδεκτές στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος της Τριχωνίδα ΑΕ, στο πλαίσιο των ανωτέρω Δράσεων.

Σημειώνεται ότι μετά την αρχική διάθεση ποσού 3,70 εκ. Ευρώ περίπου για τις Δράσεις 19.2.2 & 19.2.3  , και την μετέπειτα πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 3,93 εκ. Ευρώ περίπου (με την 1η Υπερδέσμευση) και 1,81 εκ. Ευρώ (με την 2η Υπερδέσμευση), το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή παρέμβασης της Τριχωνίδα ΑΕ, θα ανέλθει στο ποσό των 9,44 εκ. Ευρώ περίπου.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Εταιρείας εκφράζουν την ικανοποίησή τους για αυτή τη θετική εξέλιξη και ευχαριστούν την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συνέβαλλαν στην υλοποίησή της.

Για να δείτε τον επικαιροποημένο, τελικό πίνακα κατάταξης των ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER, όπως αυτός τελικώς διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε βάσει της υπ.αριθμ. 31/18-08-2021 Απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER, πατήστε ΕΔΩ