Δελτίο Τύπου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης των ενδικοφανών προσφυγών, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα ιδιωτικά έργα από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ (ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνουμε την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων ανά Υποδράση.

Στον Πίνακα απεικονίζεται η σειρά κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, ο χαρακτηρισμός ως παραδεκτή ή μη παραδεκτή, καθώς και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη. Ο Πίνακας αυτός οριστικοποιήθηκε με την αριθ. 19/13-07-2020 (θέμα 1ο) απόφαση της ΕΔΠ-L.

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ θα προβεί άμεσα στην υποβολή αίτησης έγκρισης υπερδέσμευσης πόρων από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 ποσού 5.915.283,96€. Αναλόγως του ποσού έγκρισης η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ θα προβεί στην τελική έγκριση επενδυτικών σχεδίων ανά υποδράση με βάση τον Πίνακα Κατάταξης.

Δείτε εδώ τον Πίνακα Κατάταξης