ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Α1  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλιεία και Θάλασσα ΚΩΔ. 19
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής ΚΩΔ. 4
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων ΚΩΔ. 08
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας ΚΩΔ. 4.1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Άρθρο 63 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (συμπ. οι δαπάνες λειτουργίας και ο συντονισμός) ΚΩΔ. 02
ΔΡΑΣΗ: Δεν εφαρμόζεται (Αλιεία) ΚΩΔ. 99
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΩΔ.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων’ [για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα]). ΚΩΔ. 63.1 CLLD 9 – 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 824-11/02/2021
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ Δ.Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 562.000,00

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
1 Οδοφωτισμός στο παραλιακό μέτωπο και τον πεζόδρομο του Μύτικα 5098673 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 69.942,20 69.942,20 69.942,20 86.67
2 Βελτίωση και ανάπλαση παραλίμνιων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής Δήμου Αγρινίου 5101070 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 120.000,00 120.000,00 189.942,20 86.67
3 Προμήθεια εξοπλισμού για αθλητικές δραστηριότητες στα πλαίσια του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού 5095019 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 128.426,03 120.000,00 309.942,20 86.67
4 Ανάπλαση χώρου αμφιθεάτρου και μικρής κεντρικής πλατείας Πλαγιάς δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 5092051 ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ 150.000,00 150.000,00 459.942,20 82.17
5 Δημιουργία ψηφιακού μουσείου λίμνης Τριχωνίδα 5095017 ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ 45.371,60 45.371,60 505.313,80 81.67

 

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη στο ΕΠ είναι οι προτάσεις με α/α 1 έως 5.

Θέση τελικού υπογράφοντα

 

 

Ονοματεπώνυμο τελικού υπογράφοντα

 

Υπογραφή Ημερομηνία
Εισηγητής
Προϊστάμενος Μονάδας
Προϊστάμενος Υπηρεσίας

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ