ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου της  ενέργειας: ««Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών  «Σχεδιασμός και Παραγωγή Υλικού Δημοσιότητας» και «Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness»  (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect»» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό Ι3.32.05»

 

 

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

««Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών  «Σχεδιασμός και Παραγωγή Υλικού Δημοσιότητας» και «Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness»  (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect»» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό Ι3.32.05

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013»

 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημαρχείου, Καινούργιο, Αγρίνιο 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 30005

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δελή Ευφροσύνη , Απόστολος Αυγέρης 

ΤΗΛ. : 26410 39007, 79344

FAX: 26410 49645

: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αγρίνιο , 27/2/2015

Αρ. Πρωτ. 073

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Τριχωνίδα ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη

 1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συµβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει
 2. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
 3. Την µε αριθ. 35130/739-09.08.2010 απόφαση περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 9,10 και 11 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)»
 7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
 8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κυρώσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 9. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 για το ΦΠΑ (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α)
 10. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Τριχωνίδας ΑΑΕ ΟΤΑ
 11. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει 
 12. Την υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/12-4-2010) Υπουργική Απόφαση «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ”Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”»
 13. Τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013
 14. Τις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013
 15. Την Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Αρχής Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013  
 16. Τη χρηματοδότηση του έργου Ci-Pro Effect της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  από τη ΣΑΕΠ 2014/ΕΠ/30180003
 17. Την υπ’ αριθμό 246/15-6-2012 Απόφαση της Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της στην υλοποίηση της Πράξης   
 18. Τη Συμφωνία Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) Ι3.32.05/1-4-2014 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013 και του Επικεφαλής Εταίρου (Π.Ε.Δ. Δ.Ε.) του Ci-Pro Effect.
 19. Την Εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του Ci-Pro Effect.
 20. Το τεχνικό δελτίο (Application Form), την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου Ci-Pro Effect και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα
 21. Την υπ’ αριθμ. 276/15-1-2015 Απόφαση του ΔΣ της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα Διακήρυξη
 22. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής απόψεως προσφορά, για την ανάθεση του έργου ««Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Σχεδιασμός και Παραγωγή Υλικού Δημοσιότητας» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό Ι3.32.05». 

Προϋπολογισμός: 58.500,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τριχωνίδα ΑΕ http://www.trihonida.gr/ την 27/2/2015.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Τριχωνίδα ΑΕ, στο Καινούριο Αγρινίου, στις 24/3/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού, ήτοι την 23/3/2015 στην έδρα της Τριχωνίδα ΑΕ, Πλ. Δημαρχείου, Καινούργιο, Αγρίνιο.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

2. Συνεταιρισμοί

3. Ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Τριχωνίδα ΑΕ, Πλ. Δημαρχείου, Καινούριο, Αγρίνιο, τηλ: 26410 39007 , 79344 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Για να διαβάσετε την αναλυτική προκήρυξη, πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο

pdf_icon

 

lefkoma

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 
 

Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου,πλατεία Δημαρχείου(1ος όροφος), Καινούριο Δήμου Αγρινίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, 30005, τηλ:26410 39007, 26410 79344, Fax:26410 49645, E-mail: info@trihonida.gr