ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣΤΗΣ  ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ως Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία έχει συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας βασιζόμενος στον Νόμο περί Α.Ε., στο καταστατικό της καθώς και στις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Βασικά στοιχεία της οργανωτικής διάρθρωσης τους αποτελούν :

α) Η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.)

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.)

γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ε) Ο Γενικός Διευθυντής

στ) Τα Τμήματα

Επιπρόσθετα στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών της οργανώνει Ομάδες Έργου και εφαρμόζουν διαγράμματα ροής εργασιών, ως συστατικά στοιχεία οργάνωσης της παραγωγικής τους. διαδικασίας.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 

 

 

lefkoma

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 
 

Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου,πλατεία Δημαρχείου(1ος όροφος), Καινούριο Δήμου Αγρινίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, 30005, τηλ:26410 39007, 26410 79344, Fax:26410 49645, E-mail: info@trihonida.gr